پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 139 اسلاید

پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 139 اسلاید

پاورپوینت رشد و تکامل حرکتی و جسمانی 139 اسلاید

الف) رشد: Development

 دلالت بر فرآیند تغییری میکند که دائمی است و به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر میشود یعنی حالتی که فرد میتواند به طور کامل نقش مورد نظر را انجام دهد. تغییرات در رشد میتواند کمی و کیفی باشد.

 

ب) نمو: Growth

 نمو افزایش کمی در اندازه است. منظور از نمو افزایش توده یا اندازه جسم از طریق زیاد شدن واحدهای کامل زیستی است.